WHOIS MK domains API

WHOIS MK domains API / Проверка на МК домејни

 

Основни информации

Сервис кој врши проверка на регистрант на МК домените.

 

Токен и автентикација на сервис

Потребно е да сте најавен корисник за да можете да го користите сервисот.

Најавата / регистрацијата ја упростивме на најлесниот можен начин. Потребно е само да се најавите со вашиот Google / Gmail профил. После најавата во полето за токен (подоле) ќе можете да го користите Вашиот личен токен на PHP.mk сервисите.

Личен токен

За да се прикаже токенот, потребна е најава!

 

Користење на сервисот v1.0

Верзија ({верзија}): v1.0

Домен што треба да се провери ({domain}): ?domain= пр. "a1.mk"

Сервис end-point

HTTP/GET

https://api.php.mk/whoismk/{верзија}?token={token}&domain={domain}

Пример HTTP/GET request

https://api.php.mk/whoismk/v1.0?token=&domain=a1.mk

Пример PHP

$url='https://api.php.mk/whoismk/v1.0?token=&domain=a1.mk';
$jsonResponse=file_get_contents($url);
$response= json_decode($jsonResponse,true);
      
echo '<pre>';
print_r($response['data']);
exit();

Пример cUrl

curl -X GET 'https://api.php.mk/whoismk/v1.0?token=&domain=a1.mk';

Пример Javascript

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.addEventListener("readystatechange", function () {
 if (this.readyState === 4) {
  var response_data=JSON.parse(this.responseText).data;
  console.log(response_data);
 }
});
xhr.open("GET", "https://api.php.mk/whoismk/v1.0?token=&domain=a1.mk");
xhr.send();

Пример jQuery / JavaScript

$.getJSON('https://api.php.mk/whoismk/v1.0?token=&domain=a1.mk',function(r){

  console.log(r.data);

}).fail(function(error){

  console.log(error.responseJSON.msg);

});

 

Одговор од сервисот

Одговорот е секогаш во JSON формат

Одговорот од сервисот e во JSON формат и содржи TXT верзија, HTML верзија и items т.е. низа од податоците.

Пример од одговор

{
  "error": false,
  "status_text": "OK",
  "status_code": 200,
  "data": {
    "text": "Registrant: UNET-R2505\nAdministrative conta...",
    "html": "Registrant: <strong>UNET-R2505<\/strong><br>Administrative contact: <strong>UNET-C2338<\/strong><br>Nameserver set...",
    "items": [
      {
        "key": "Registrant",
        "value": "UNET-R2505"
      },
      {
        "key": "Administrative contact",
        "value": "UNET-C2338"
      },
      {
        "key": "Nameserver set",
        "value": "UNET-NS3563"
      },
      {
        "key": "Registar",
        "value": "UNET-REG"
      },
      {
        "key": "Date of registration",
        "value": "08.01.2014 13:00:00"
      },
      {
        "key": "Changes",
        "value": "23.04.2018 17:32:05"
      },
      {
        "key": "Valid until",
        "value": "08.01.2021"
      },
      {
        "key": "Contct",
        "value": "UNET-R2505"
      },
      {
        "key": "Organisation",
        "value": "A1 Telekom Austria AG"
      },
      {
        "key": "Name",
        "value": "A1 Telekom Austria AG"
      },
      {
        "key": "Address",
        "value": "Lassallestrasse 9, Wien, 1020, AT"
      },
      {
        "key": "Phone",
        "value": "+43.5066422646"
      }...

Пример од одговор (кога доменот не е регистриран)

{
  "error": true,
  "status_text": "error",
  "status_code": 202,
  "msg": "Доменот `xxxxxxxxxx123.mk` не е регистриран!"
}

Пример од одговор (кога има грешка - кога доменот не е валиден или е надвор од МК зоната)

{
  "error": true,
  "status_text": "error",
  "status_code": 500,
  "status_msg": null,
  "msg": "Доменот `dfdsfsdfsf.netet` не може да се провери во MK зоната!"
}