Feed to JSON API

Feed to JSON API / конвертор на XML во JSON - документација

 

Основни информации

Овој сервис претставува еден вид API за брзо и едноставно конвертирање на RSS feed во JSON.

Работи со било кој XML формат ;)

 

Токен и автентикација на сервис

Потребно е да сте најавен корисник за да можете да го користите сервисот.

Најавата / регистрацијата ја упростивме на најлесниот можен начин. Потребно е само да се најавите со вашиот Google / Gmail профил. После најавата во полето за токен (подоле) ќе можете да го користите Вашиот личен токен на PHP.mk сервисите.

Личен токен

За да се прикаже токенот, потребна е најава!

 

Користење на сервисот v1.0

Верзија ({верзија}): v1.0

Линк до RSS feed ({url}): ?url= пр. "https://doktori.mk/feed/" * за WordPress сајтови само додадете "/feed" како суфикс

Сервис end-point

HTTP/GET

https://api.php.mk/feed2json/{верзија}?token={token}&url={url}

Пример HTTP/GET request

https://api.php.mk/feed2json/v1.0?token=&url=https://doktori.mk/feed/

Пример PHP

$url='https://api.php.mk/feed2json/v1.0?token=&url=https://doktori.mk/feed/';
$jsonResponse=file_get_contents($url);
$response= json_decode($jsonResponse,true);
      
echo '<pre>';
print_r($response['data']);
exit();

Пример cUrl

curl -X GET 'https://api.php.mk/feed2json/v1.0?token=&url=https://doktori.mk/feed/';

Пример Javascript

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.addEventListener("readystatechange", function () {
 if (this.readyState === 4) {
  var response_data=JSON.parse(this.responseText).data;
  console.log(response_data);
 }
});
xhr.open("GET", "https://api.php.mk/feed2json/v1.0?token=&url=https://doktori.mk/feed/");
xhr.send();

Пример jQuery / JavaScript

$.getJSON('https://api.php.mk/feed2json/v1.0?token=&url=https://doktori.mk/feed/',function(r){

  console.log(r.data);

}).error(function(error){

  console.log(error.responseJSON.msg);

});

 

Одговор од сервисот

Одговорот е секогаш во JSON формат

Одговорот од сервисот ја содржи содржината и истата структура на XML-от преведена во JSON формат.

Пример од одговор

{
  "error": false,
  "status_text": "OK",
  "status_code": 200,
  "data": {
    "_attributes": {
      "version": "2.0",
      "content": "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/",
      "wfw": "http://wellformedweb.org/CommentAPI/",
      "dc": "http://purl.org/dc/elements/1.1/",
      "atom": "http://www.w3.org/2005/Atom",
      "sy": "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/",
      "slash": "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    },
    "channel": {
      "title": "Доктори",
      "atom_link": {
        "_attributes": {
          "href": "https://doktori.mk/feed/",
          "rel": "self",
          "type": "application/rss+xml"
        }
      },
      "link": "https://doktori.mk",
      "description": "doktori.com.mk",
      "lastBuildDate": "Sat, 09 Feb 2019 11:45:01 +0000",
      "language": "en-US",
      "sy_updatePeriod": "hourly",
      "sy_updateFrequency": "1",
      "generator": "https://wordpress.org/?v=4.9.9",
      "image": {
        "url": "https://doktori.mk/wp-content/uploads/2018/12/dok-150x150.jpg",
        "title": "Доктори",
        "link": "https://doktori.mk",
        "width": "32",
        "height": "32"
      },
      "item": [
        {
          "title": "Како да се постигне здрава и урамнотежена цревна микрофлора",
          "link": "https://doktori.mk/2019/02/09/kako-da-se-postigne-zdrava-i-uramnotezhena-tsrevna-mikroflora/",
          "comments": "https://doktori.mk/2019/02/09/kako-da-se-postigne-zdrava-i-uramnotezhena-tsrevna-mikroflora/#respond",
          "pubDate": "Sat, 09 Feb 2019 11:08:42 +0000",
          "dc_creator": "М-р Филип Ачкоски",
          "category": [
            "Дигестивен систем",
            "Суплементи",
            "антибиотик",
            "апигенин",
            "бактерии",
            "Витамин",
            "Витамин Б6",
            "дијареа",
            "екстракт",
            "екстракт од лист од нане",
            "имунитет",
            "камилица",
            "метаболизам",
            "минерал",
            "млечнокиселински бактерии",
            "нане",
            "пребиотици",
            "пробиотик",
            "храна",
            "цвет од камилица",
            "цинк",
            "цревна флора",
            "човек"
          ],
          "guid": "https://doktori.com.mk/?p=2463"...