Ip2Geo API service

Ip2Geo API service / Сервис за детектирање на гео локација според IP

 

Основни информации

Овој сервис ќе ја лоцира гео локацијата на конкретна ipv4 или ipv6 IP адреса. Сервисот користи комбинација од јавни бази, сервиси и исклучоци направени врз база на тестирања со цел што попрецизни резултати.
* 99.99% точност при лоцирање на држава и континент.
* 99.99% точност при лоцирање на интернет провајдер.
* 90% точност при лоцирање на град.

** Процентите се заокружени врз база на наше лично тестирање.Вашата детектирана локација


AMAZON-AES (100.28.227.63)
(NA)
United States (US)
Ashburn ( 39.0469,-77.4903 )

 

Токен и автентикација на сервис

Потребно е да сте најавен корисник за да можете да го користите сервисот.

Најавата / регистрацијата ја упростивме на најлесниот можен начин. Потребно е само да се најавите со вашиот Google / Gmail профил. После најавата во полето за токен (подоле) ќе можете да го користите Вашиот личен токен на PHP.mk сервисите.

Личен токен

За да се прикаже токенот, потребна е најава!

 

Користење на сервисот v1.0

Верзија ({верзија}): v1.0

IP адреса ({ip}): ?ip= пр. "100.28.227.63"

Сервис end-point

HTTP/GET

https://api.php.mk/ip2geo/{верзија}?token={token}&ip={ip}

Пример HTTP/GET request

https://api.php.mk/ip2geo/v1.0?token=&ip=100.28.227.63

Пример PHP

$url='https://api.php.mk/ip2geo/v1.0?token=&ip='.urlencode(isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) ? $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] : $_SERVER['REMOTE_ADDR']);
$jsonResponse=file_get_contents($url);
$response= json_decode($jsonResponse,true);
      
echo '<pre>';
print_r($response['data']);
exit();

Пример cUrl

curl -X GET 'https://api.php.mk/ip2geo/v1.0?token=&ip=100.28.227.63';

Пример Javascript

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.addEventListener("readystatechange", function () {
 if (this.readyState === 4) {
  var response_data=JSON.parse(this.responseText).data;
  console.log(response_data);
 }
});
xhr.open("GET", "https://api.php.mk/ip2geo/v1.0?token=&ip=100.28.227.63");
xhr.send();

Пример jQuery / JavaScript

$.getJSON('https://api.php.mk/ip2geo/v1.0?token=&ip=100.28.227.63',function(r){

  console.log(r.data);

}).error(function(error){

  console.log(error.responseJSON.msg);

});

 

Одговор од сервисот

Одговорот е секогаш во JSON формат

Одговорот од сервисот се податоците за бараната локација во JSON формат.

Пример од одговор

{
  "error": false,
  "status_text": "OK",
  "status_code": 200,
  "data": {
    "ip": "95.180.xxx.xxx",
    "continent": {
      "code": "EU",
      "name": "Europe"
    },
    "country": {
      "code": "MK",
      "code3": "MKD",
      "name": "Macedonia"
    },
    "city": {
      "name": "Skopje",
      "postal_code": "1000",
      "latitude": "41.9973",
      "longitude": "21.4325"
    },
    "isp": {
      "name": "Име на интернет провајдерот",
      "asn": "AS123456"
    }
  }
}